کلمات مشترک

کلمات مشترک در زبان ترکی و فارسی(بخش دوم)

کلمات مشترک در زبان ترکی و فارسی

آموزش ‫کلمات مشترک در زبان ترکی و فارسی ردیف کلمات مشترک معادل ترکی استانبولی 1 سلام Selam 2 لطفا Lütfen 3 ترجمه tercüme 4 تلفظ telaffuz 5 اما ama 6 چای Çay 7 خوش Hoş 8 زمان zaman 9 قایق kayık 10 دقیقه dakike 11 کتاب kitap 12 پست خانه …

بیشتر بخوانید »

‫کلمات مشترک در زبان ترکی و فارسی(بخش اول)

کلمات مشترک در زبان ترکی و فارسی

آموزش ‫کلمات مشترک در زبان ترکی و فارسی ردیف کلمات مشترک معادل ترکی استانبولی 1 ساده Sade 2 شفاف Şeffaf 3 مقصد Maksat 4 ممکن Mümkün 5 مشتری Müşteri 6 ماجرا Macera 7 کلمه Kelime 8 تلفظ Telaffüz 9 درجه derece 10 هورمون Hormon 11 هم Hem 12 هویت hüviyet …

بیشتر بخوانید »