متضاد ها

کلمات متضاد در زبان ترکی استانبولی(بخش سوم)

کلمات متضاد در زبان ترکی استانبولی

آموزش کلمات متضاد در زبان ترکی استانبولی ردیف متضادها در زبان ترکی استانبولی 1 (افقی)YATAY   ≠   (عمودی)DİKEY 2 (اهلی)EVCİL   ≠ (وحشی)YABANI 3 (حلال)HELAL   ≠    (حرام)HARAM 4 (داخل)İÇ    ≠   (خارج) DIŞ 5 (مودب)KİBAR    ≠    (بی ادب)KABA 6 (سخت)SERT    ≠   (نرم) YUMUŞAK 7 (الان)ŞİMDİ    ≠    …

بیشتر بخوانید »

کلمات متضاد در زبان ترکی استانبولی(بخش دوم)

کلمات متضاد در زبان ترکی استانبولی

آموزش کلمات متضاد در زبان ترکی استانبولی ردیف متضادها در زبان ترکی استانبولی 1 (شب) GECE      ≠    (روز) GÜNDÜZ 2 (دور) UZAK         ≠    (نزدیک) YAKIN 3 (مرد) ERKEK   ≠    (زن) KADIN 4 (ثروتمند) ZENGİN  ≠       (فقیر) FAKİR 5 (درآمد)GELİR    …

بیشتر بخوانید »

کلمات متضاد در زبان ترکی استانبولی(بخش اول)

کلمات متضاد در زبان ترکی استانبولی

آموزش کلمات متضاد در زبان ترکی استانبولی ردیف متضادها در زبان ترکی استانبولی 1 (شور )TUZLU   ≠  (بی نمک) TUZSUZ 2 (بزرگ)BÜYÜK  ≠      (کوچک)KÜÇÜK 3 (درست)Doğru  ≠          (غلط) Yanlış 4 (زیبا)GÜZEL      ≠      (زشت) ÇİRKİN 5 (شب)AKŞAM  ≠        …

بیشتر بخوانید »